Kennisbank

Oprichting en verkiezingen ondernemingsraad

Als uw bedrijf in de regel vijftig medewerkers of meer heeft bent u verplicht tot het instellen van een ondernemingsraad. De OR wordt op democratische wijze door de in de onderneming werkzame personen gekozen.

Inhoudsopgave

Oprichten van een ondernemingsraad (OR)

In de Wet op de ondernemingsraden wordt de instelling van ondernemingsraden geregeld in Hoofdstuk II. Artikel 2 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) zegt over de instelling: "De ondernemer die een onderneming in stand houdt waarin in de regel ten minste 50 personen werkzaam zijn, is in het belang van het goed functioneren van die onderneming in al haar doelstellingen verplicht om ten behoeve van het overleg met en de vertegenwoordiging van de in de onderneming werkzame personen een ondernemingsraad in te stellen..." De samenstelling en werkwijze van ondernemingsraden wordt geregeld in Hoofdstuk III van de WOR.

Verkiezingen voor de ondernemingsraad

U gaat een OR oprichten of de huidige zittingstermijn loopt ten einde. De verkiezingen voor de ondernemingsraad worden uitgeschreven. De verkiezingsdatum wordt ongeveer 13 weken voor de verkiezingen bekendgemaakt. Een OR wordt door de werknemers van de organisatie op democratische wijze gekozen. De verkiezing van leden van de ondernemingsraad geschiedt bij geheime schriftelijke stemming en aan de hand van een of meer kandidatenlijsten. De organisatie van de OR-verkiezingen moet zorgvuldig gebeuren. De organisatie ligt meestal in de hand van een verkiezingscommissie van de ondernemingsraad. Artikel 9 van de WOR behandelt de verkiezingen.

Stappenplan voor de verkiezingen

Als OR of verkiezingscommissie is het verstandig een stappenplan op te stellen. Hanteer een duidelijke planning, zodat u weet wanneer u welke stappen moet zetten. Hieronder vind u een voorbeeld van een stappenplan voor OR-verkiezingen. Stel uw eigen stappenplan op en controleer of termijnen overeenkomen met het (voorlopig) reglement van uw ondernemingsraad.

 1. Samenstellen verkiezingscommissie
 2. Vaststellen verkiezingsdatum (14 weken)
 3. Aankondigen verkiezingsdatum (13 weken)
 4. Lijsten kiesgerechtigde en verkiesbare personen (12 weken)
 5. Uitnodigingen vakbonden voor het stellen van (bonds)kandidaten (12 weken)*
 6. Zoeken naar kandidaten (6 weken)
 7. Sluitingstermijn bondskandidaten (5 weken)
 8. Opstellen (vrije) lijst kandidaten van ongeorganiseerden (3 weken)
 9. Sluitingstermijn kandidaten ongeorganiseerden (3 weken)
 10. Geldigheidscontrole kandidatenlijsten (2 weken)
 11. Bekendmaking van de kandidaten
 12. Promotie voor OR-verkiezingen
 13. De verkiezingsdag
 14. Bekendmaken uitslag

Omvang van de ondernemingsraad

De omvang van de OR is afhankelijk van het aantal werknemers. Onderstaande tabel geeft de wettelijke basisregels (art. 6 WOR). In het OR reglement kan opgenomen worden dat het aantal zetels anders is dan de wettelijke norm. Voorwaarde hiervoor is dat de medezeggenschap beter tot zijn recht moet komen.

Aantal werknemers

Aantal OR-zetels

3
50-100 5
100-200 7
200-400 9
400-600 11
600-1000 13
1000-2000 15
Voor elk volgend duizendtal 2 extra zetels (maximum 25 zetels)

Kiesgerechtigde en verkiesbare personen

Kiesgerechtigd zijn de personen die gedurende ten minste 3 maanden in de onderneming werkzaam zijn geweest. Verkiesbaar tot lid van de ondernemingsraad zijn de personen die gedurende ten minste 3 maanden in de onderneming werkzaam zijn geweest. Uitzendkrachten worden vanaf 15 maanden tot de in de onderneming werkzame personen gerekend. Zij zijn dus kiesgerechtigd en verkiesbaar na 18 maanden. Ondernemer en ondernemingsraad kunnen samen een of meer groepen van personen, die niet op basis van een arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling in de organisatie werkzaam zijn, aanmerken als in de onderneming werkzame personen of juist niet langer aanmerken als in de organisatie werkzame personen. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld uitzendkrachten en gedetacheerden.

Reglement van de ondernemingsraad

De ondernemingsraad maakt een reglement waarin de onderwerpen worden geregeld die krachtens de WOR aan de ondernemingsraad zijn opgedragen. In het reglement worden bijvoorbeeld de organisatie van vergaderingen en wijze van besluitvorming geregeld, alsook de verkiezingen. Het reglement bevat geen bepalingen die in strijd zijn met de wet of die een goede toepassing van deze WOR in de weg staan. Alvorens het reglement vast te stellen, stelt de ondernemingsraad de ondernemer in de gelegenheid zijn standpunt kenbaar te maken. De ondernemingsraad verstrekt onverwijld een exemplaar van het vastgestelde reglement aan de ondernemer (art. 8 WOR). Op de website van de SER staan voorbeeldreglementen. In artikel 14 WOR vindt u enkele zaken die in het reglement opgenomen dienen te worden.

Meer info?

Vragen of interesse? Vul het contactformulier in of bel (033) 844 72 10. Wij zijn u graag van dienst!