Kennisbank

Kan de ondernemingsraad het vertrouwen in de bestuurder opzeggen?

De ondernemingsraad (OR) heeft geen officiële bevoegdheid om het vertrouwen in de bestuurder op te zeggen. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) bevat hiervoor geen regeling. Toch kan het zijn dat de ondernemingsraad het vertrouwen in de bestuurder wil opzeggen.

De ondernemingsraad heeft een belangrijke rol als het gaat om medezeggenschap binnen een organisatie. Signalen van ontevredenheid of zorgen van medewerkers bespreekt de ondernemingsraad allereerst met de bestuurder.

Als er sprake is van ernstige problemen met de bestuurder, zoals wangedrag, wanbeleid, of andere ernstige kwesties, kan de ondernemingsraad stappen ondernemen om dit aan te kaarten. Dit kan bijvoorbeeld via overleg met de bestuurder zelf, het inschakelen van een externe deskundigen, of het melden van de problemen aan de raad van commissarissen, raad van toezicht of andere toezichthoudende organen van de onderneming.

In het geval van ernstig disfunctioneren van de bestuurder, kan het uiteindelijk aan de ondernemer, raad van commissarissen of andere toezichthoudende instanties zijn om passende maatregelen te nemen, zoals het ontslaan van de bestuurder. Een door de ondernemingsraad opgezegd vertrouwen in de bestuurder kan hier een rol spelen in de besluitvorming.

Op grond van artikel 30 van de Wet op de ondernemingsraden heeft de ondernemingsraad wel adviesrecht bij benoeming of ontslag van de bestuurder. Lid 1 van dit artikel luidt: "De ondernemingsraad wordt door de ondernemer in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over elk door hem voorgenomen besluit tot benoeming of ontslag van een bestuurder van de onderneming."

Het is enorm belangrijk om de impact te overwegen als je het vertrouwen wilt opzeggen in de bestuurder. Is er voldoende draagvlak voor jullie standpunt onder werknemers en toezichthouders? Wat zijn de gevolgen als je dit wantrouwen uitspreekt en toch verder moet met deze bestuurder? Opzeggen van het vertrouwen kan echt alleen een uiterst redmiddel zijn!

Meer info?

Vragen of interesse? Vul het contactformulier in of bel (033) 844 72 10. Wij zijn u graag van dienst!