Kennisbank

Beroepsrecht ondernemingsraad (OR)

Het beroepsrecht (art. 26) is verbonden aan het adviesrecht. Neemt de bestuurder een besluit (ex. art. 25, WOR) zonder advies te vragen of een besluit anders dan het advies van de ondernemingsraad, dan kan de ondernemingsraad kan hiertegen in verzet komen.

Ondernemingskamer

De ondernemingsraad kan bij de ondernemingskamer beroep instellen tegen een besluit van de ondernemer als bedoeld in artikel 25. Dit kan wanneer het besluit niet in overeenstemming is met het advies van de ondernemingsraad of wanneer feiten of omstandigheden bekend zijn geworden, die, waren zij aan de ondernemingsraad bekend geweest ten tijde van het uitbrengen van zijn advies, aanleiding zouden kunnen zijn geweest om dat advies niet uit te brengen zoals het is uitgebracht (art. 26 lid 1).

Kosten verweer

De kosten die redelijkerwijze noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van de ondernemingsraad en de commissies van die raad komen ten laste van de ondernemer (art. 22, WOR). Kosten van het voeren van rechtsgedingen door de ondernemingsraad komen slechts ten laste van de ondernemer, indien hij vooraf van de te maken kosten in kennis is gesteld (art. 22 lid 2). In rechtsgedingen tussen de ondernemer en de ondernemingsraad kan de ondernemingsraad niet in de proceskosten worden veroordeeld (art. 22a, WOR).

Algemene geschillenregeling

Iedere belanghebbende kan de kantonrechter op basis van art. 36, WOR verzoeken te bepalen dat de ondernemer of de ondernemingsraad gevolg dient te geven aan hetgeen bij of krachtens deze wet is bepaald omtrent het instellen of in stand houden van een ondernemingsraad, het vaststellen van een voorlopig of een definitief reglement van de ondernemingsraad, de kandidaatstelling voor en de verkiezing van de leden van de ondernemingsraad, alsmede omtrent het bekend maken van agenda's en verslagen van vergaderingen, een en ander voor zover dit van de ondernemer of de ondernemingsraad afhangt.

Meer info?

Vragen of interesse? Vul het contactformulier in of bel (033) 844 72 10. Wij zijn u graag van dienst!