Kennisbank

Instemmingsrecht ondernemingsraad (OR)

Bestuurders moeten voor bepaalde besluiten instemming van de ondernemingsraad hebben. In beginsel mag de werkgever zonder instemming geen uitvoering geven aan het besluit. De OR heeft een vetorecht. Het instemmingsrecht van de OR staat omschreven in artikel 27 WOR.

Onderwerpen

Het instemmingsrecht van de OR heeft betrekking op sociaal beleid binnen de organisatie. Artikel 27 geeft een limitatieve opsomming van de onderwerpen waarvoor de ondernemingsraad moet instemmen bij vaststelling, wijziging of intrekking van de regeling.

Procedure

De ondernemer is verplicht het voorgenomen besluit schriftelijk voor te leggen aan de ondernemingsraad. De instemmingsaanvraag dient tenminste in één overlegvergadering tussen bestuurder en ondernemingsraad besproken te worden (art. 27 lid 2).

Instemmingsaanvraag

De ondernemer verstrekt de ondernemingsraad een overzicht van de beweegredenen voor het besluit, alsmede van de gevolgen die het besluit naar verwachting heeft voor de werknemers. De ondernemer geeft in het uiteindelijke besluit een aanvangsdatum aan wanneer er sprake is van een gewijzigde situatie.

Meer info?

Vragen of interesse? Vul het contactformulier in of bel (033) 844 72 10. Wij zijn u graag van dienst!